Skip to content

De cliëntenraad

De cliëntenraad is er om de belangen van cliënten van IC Thuiszorg te behartigen.
In de raad nemen cliënten of vertegenwoordigers daarvan, zoals mantelzorgers, zitting. De raad werkt binnen een wettelijk kader conform de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). Deze wet geeft aan wat de zorgverlener moet doen om de raad invloed te geven op het beleid en de werkwijze van IC Thuiszorg.

De raad is onafhankelijk en heeft wettelijke taken en bevoegdheden en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het management over onder andere:

 • kwaliteit van zorg;
 • veiligheid en hygiëne;
 • voedingsaangelegenheden;
 • geestelijke verzorging;
 • recreatiemogelijkheden;
 • ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand;
 • benoemingen in de Raad van Toezicht;
 • de begroting en jaarrekening.

Op dit moment heeft een cliënt toegezegd zitting te willen nemen in de raad. Om privacy redenen vermelden wij de naam van desbetreffende persoon niet op onze website. Wel willen wij benadrukken dat persoonsgegevens verstrekt moeten worden aan controlerende instanties. Bijvoorbeeld bij inzage van notulen en dergelijke. Volledige anonimiteit is hierdoor niet te garanderen.

Het management van IC Thuiszorg staat altijd open om wensen of voorstellen van haar cliënten te horen. Bij vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u altijd bij ons terecht. Wilt u meer weten over IC Thuiszorg of deelnemen in de cliëntenraad? Dan graag bericht, wij nemen dan snel contact met u op over de mogelijkheden.

Profielschets voor een deelnemer...

Algemeen
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en in de cliëntenzorg bij IC Thuiszorg in het bijzonder;
 • beschikken over bestuurlijk inzicht;
 • bekend zijn met IC Thuiszorg als cliënt of familie;
 • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van IC Thuiszorg te behartigen;
 • bereid zijn om twee tot vier uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
 • woonachtig zijn in regio Amsterdam.

Vaardigheden
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
 • een kritische, positieve en open houding hebben;
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
 • in staat zijn tactvol doch standvastig op te treden;
 • doorzettingsvermogen hebben;
 • beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • in teamverband kunnen functioneren.

Meer informatie of een eerste kennismaking?

U wilt meer weten of wat meer duidelijkheid hebben? Geen probleem, we praten u graag en vrijblijvend bij.