Skip to content

Vacature

Direct solliciteren?

Klik hier voor het sollicitatieformulier

Verpleegkundige (niv. 4, 5/6)

Goede zorg vraagt om kundige mensen met het hart op de juiste plek. Een ambitie voor het vak gecombineerd met passie, betrokkenheid en empatisch vermogen.

Wij zijn een jonge onderneming met ambities die erkend en gewaardeerd worden door verwijzers. Merkbaar in de groei die wij doormaken en om die reden willen wij ons team versterken om onze beloftes te kunnen blijven waarmaken. 
Onze stip aan de horizon… Wat wij zijn en willen zijn is vastgelegd in onze missie en visie. Hoe wij onze ambities willen bereiken is mede afhankelijk van de inzet van onze medewerkers en de ontwikkelingen binnen de zorg.

In het kort…

Intensive Caring, safety and quality. De zorgvraag bij thuiszorg is soms complex. Bij IC Thuiszorg gaan wij er van uit dat niets onmogelijk is. Ons doel is om cliënten zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde manier thuis te laten verblijven. Daar hebben wij ervaring mee, kennis opgedaan die wij willen blijven inzetten ongeacht de zorgvraag.
Belangrijk voor het leven van de cliënt en voor zijn omgeving. Zorg thuis betekent ook het ontzorgen van verwanten. Op deze manier willen wij ook mede zorg dragen voor het mentaal welzijn van de cliënt en zijn omgeving.

Onze visie naar de toekomst. Natuurlijk de kwaliteit van zorg waarborgen door bevoegd en bekwaam personeel. Maar daarnaast ook een “open mind” naar ontwikkelingen en innovaties.

Kern van de functie

 • Het verrichten van verpleegkundige, verzorgende en begeleidende taken bij de cliënt thuis met als uitgangspunt recht te doen aan de autonomie van de cliënt met als doel deze te bevorderen dan wel in stand te houden. In beperkte mate worden huishoudelijke werkzaamheden verricht.
 • De aard, omvang en frequentie van de werkzaamheden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Eventuele veranderingen in de leefeenheid van de cliënt, onder andere ten behoeve van de indicatiestelling, worden gesignaleerd en gerapporteerd aan de zorgcoördinator. De verzorgende werkt in cliëntsituaties waar lichte psychosociale of gedragsstoornissen aanwezig kunnen zijn, zoals lichte dementie, rouwverwerking, ziekte, verlies.
 • Plaats van de functie 
  De Verpleegkundige is een uitvoerend medewerker werkzaam binnen IC Thuiszorg. Ontvangt functioneel aanwijzingen van de Zorgcoördinator en legt verantwoording af aan de Zorgmanager.

Situatieschets

De werkzaamheden betreffen verpleging, verzorging en medisch technisch handelen van de verpleegkundige zelf danwel bij het begeleiden of ondersteunen van zorgmedewerkers. De zorgvraag varieert van reguliere zorg tot en met hoog complex en kan variëren al naar gelang het cliëntenaanbod. Om die reden moet de wijkverpleegkundige naast de vaste werktijden in principe 24/7 bereikbaar zijn bij spoed of calamiteiten.

Uitvoeren en leiding geven

De wijkverpleegkundige geeft functioneel aanwijzingen aan collega’s zoals breed inzetbare zorgmedewerkers in de wijk. Informeert gevraagd/ongevraagd binnen het managementteam bij die zaken die de bedrijfsvoering raken. Organiseert overleg met zorgmedewerkers binnen de organisatie.

Contacten

De wijkverpleegkundige functioneert als een “spin in het web” en dient daarom contact te (onder)houden met:

 • Het management.
 • Zorgmedewerkers.
 • Cliënten en hun relaties.
 • Stakeholders CIZ, WMO, etc.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Keten- en samenwerkingspartners.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen

 1. Indiceren, vaststellen, plannen en coördineren van verpleegkundige zorg.
 2. Uitvoeren van de verpleegkundige zorg daar waar expliciet nodig.
 3. Bewaken van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 4. Leveren van bijdragen aan het beleid en beheer van de eenheid verpleging & verzorging.

1.

Vaststellen, plannen en coördineren van verpleegkundige zorg

 • Voert op basis van de indicatiestelling de verpleegkundige intake uit.
 • Stelt verpleegkundige diagnoses op en op basis daarvan een zorgplan in NEDAP Ons®.
 • Formuleert het beoogde resultaat van de verpleegkundige zorg.
 • Kiest verpleegkundige interventies.
 • Wijst op basis van het zorgplan taken toe aan collega’s in overleg met de zorgmanager en/of zorgcoördinator.

2.

Uitvoeren van de verpleegkundige zorg

 • Biedt verpleegkundige, verpleeg technische en medisch technische zorg.
 • Begeleidt de cliënt en mantelzorgers bij de verwerking van het ziekteproces.
 • Informeert en adviseert de cliënt en diens naasten.
 • Geeft advies, voorlichting en instructie gericht op preventie, en handhaven en bevorderen van zelfzorg.
 • Coördineert het zorgproces binnen het eigen team en met andere disciplines (intern en extern).

3.

Bewaken van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg

 • Signaleert tussentijdse veranderingen en stelt op basis hiervan en op basis van evaluaties het zorgplan bij.
 • Evalueert tussendoor en na afloop de bijdrage van de verpleegkundige zorg en de samenwerking met de cliënt daarin.
 • Bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorgverlening, de samenwerking met andere disciplines en de tevredenheid van de cliënt over de organisatie van de zorg.
 • Doet voorstellen ter verbetering op cliëntniveau en het niveau van de verpleegkundige eenheid en levert een bijdrage aan het interne kwaliteitsbeleid.
 • Instrueert en begeleidt stagiaires en (nieuwe) medewerkers in alle fasen van het leer- en inwerkproces m.b.t. de verpleegkundige zorgverlening.

4.

Leveren van bijdragen aan het beleid en beheer van de eenheid verpleging & verzorging

 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van het beleid van de eenheid verpleging door (nieuwe) standaarden, procedures, werkafspraken en werkmethodes mee te ontwikkelen.
 • Gaat op effectieve en efficiënte manier om met (verpleeg technische) apparaten en middelen.
 • Ontwikkelt samen met anderen binnen een aandachtsveld werkmethoden en protocollen.
 • Registreert en hanteert (geautomatiseerde) registratiesystemen, bijv. mutaties van cliënten, AIV aanvragen.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis

Heeft een afgeronde verpleegkundige HBO opleiding op kwalificatieniveau 5 en is BIGgeregistreerd. Houdt vereiste kennisniveau (vakgebied, hulpmiddelen en aandachtsvelden) en ontwikkelingen op verpleegkundig gebied bij. Heeft kennis van en inzicht in de regionale sociale kaart en onderhoudt dit.

Zelfstandigheid

 • Werkzaamheden worden zelfstandig verricht aan de hand van protocollen en algemene richtlijnen. In geval van niet alledaagse problemen kan worden teruggevallen op de Zorgcoördinator.
 • Veranderingen worden gesignaleerd en gerapporteerd aan de Zorgcoördinator.
 • Geeft functionele aanwijzingen aan medewerkers
 • Kunnen werken in verschillende cliëntsituaties.
 • Afstand kunnen nemen van de cliëntsituatie.
 • Overtuigingskracht en kunnen motiveren is nodig bij het stimuleren van de zelfredzaamheid.
 • Kunnen samenwerken met collega’s in het eigen team en andere werkrelaties.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

Vanuit bedrijfseconomisch belang is het noodzakelijk dat een cliënt z.s.m. in zorg komt. Bij spoed dient zorg direct ingezet te worden.  Er is een kans op het veroorzaken van lichamelijk/geestelijk letsel of materiële schade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de cliënt thuis.

De medewerker heeft tijdens overlegmomenten de mogelijkheid tot het aanwenden van invloed op besluitvorming m.b.t. de zorgverlening en het beleid.  Is verantwoordelijk voor het opstellen van het verpleegplan en onderhouden en uitvoeren van de algemene verpleegkundige werkzaamheden.

Uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met en bij het geven van voorlichting en klinische lessen/cursussen aan collega’s en andere disciplines en met name bij cliënten, familie en mantelzorg waarbij vaktaal in voor leken begrijpelijke taal omgezet moet worden. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is noodzakelijk bij het opstellen en onderhouden van verpleegplannen, verslaglegging van gegevens en overdrachten.

Bewegingsvaardigheid

Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van verpleegkundige, verpleeg technische en medisch technische handelingen zoals het bedienen van infuus-, voedings- en pijnpompen, injecteren en het inbrengen van sondes en catheters. Bewegingvaardigheid is van belang, omdat er in ook krappe onaangepaste ruimtes zorg verleend moet worden.

Oplettendheid

Oplettendheid, signaleren en actie ondernemen is vereist bij diverse werkzaamheden zoals het tegelijkertijd in de gaten houden van zowel de fysieke als de psychosociale toestand van de cliënt waarbij een beroep gedaan wordt op het verpleegkundig observatievermogen (klinische blik).

 • Oplettendheid ten aanzien van de toestand van de cliënt is vereist bij de persoonlijke lichamelijke verzorging van de cliënt.
 • Ook moet de leefsituatie in de gaten gehouden worden of deze geen gevaar kan veroorzaken voor cliënt en omgeving.

Overige functie-eisen

Noodzakelijk is dat er hygiënisch / systematisch / methodisch en ordelijk wordt gewerkt. Er worden eisen gesteld aan de integriteit, betrouwbaarheid en correct gedrag met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliëntengegevens (beroepsgeheim) Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig in moeilijke en soms schijnbaar uitzichtloze situaties Eisen worden gesteld aan het gevoel voor het menselijk lichaam, materiaal en/of apparatuur.

Inconveniënten

 • Er is sprake van fysieke belasting door het veelvuldig tillen en verplaatsen van cliënten soms in niet optimale ergonomische omstandigheden (werkplek is woning cliënt).
 • Psychische belasting kan optreden door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, agressie, valse beschuldigingen en door confrontatie met lijden en leed van de cliënt, mantelzorgers en omgeving.
 • Cliënten uiten zich soms met agressie, daardoor is enige kans op persoonlijk letsel.
 • Bezwarend is het contact met bloed en excretieproducten van met name cliënten die chemokuren ondergaan of cliënten die een besmettelijke ziekte hebben.
 • Scheiding van werk en privé is niet altijd mogelijk, o.a. door de telefonische patiëntenoverdracht voorafgaande aan een dienst.
 • Psychische belasting kan optreden door het solistisch werken.
 • Psychische belasting kan optreden door het onder alle weersomstandigheden en in de avonduren naar cliënten gaan.

Salariëring en aanvullende voorwaarden

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Dan bieden wij jou graag een baan binnen een team van betrokken en bevlogen medewerkers met oog voor elkaar en een gezamenlijke ambitie. Intensive Caring, safety and quality naar cliënten en naar elkaar, bouwen aan een thuiszorgorganisatie die klaar is voor de toekomst. 

Wat wij bieden

 • Ruimte voor initiatief en het delen van kennis;
 • Een salaris conform cao VVT in FWG 50, een eindejaarsuitkering van 8,33% en 8% vakantiegeld;
 • Verschillende opleidingsmogelijkheden om je nog verder te ontwikkelen door middel van opleidingen en e-learnings;
 • Een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Direct solliciteren?

Klik hier voor het sollicitatieformulier